Seminární práce, bakalářské práce, diplomové práce

Ke každé objednávce nejdříve zašleme ukázku textu ZDARMA, na jehož základě se můžete rozhodnout, zdali si přejete

s námi v práci pokračovat.

V případě uvedení telefonního čísla do objednávky Vám zdarma zašleme SMSku při zaslání ukázky i hotové práce. Již nemusíte kontrolovat svůj e-mail.

Vaše zadání, naše zkušenosti
Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:

Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prosíme pozorně si přečtěte tyto níže uvedené VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP), jelikož zaškrtnutím políčka souhlasu s VOP v objednávkovém formuláři a odesláním objednávky Díla potvrzujete, že jste si přečetli tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, rozumíte jim, souhlasíte s jejich zněním a projevujete tak vůli a souhlas být vázán(a) jejich ustanoveními v právním postavení objednatele. Zaplacením zálohy na cenu díla (či ukázku díla) dále také uzavíráte smlouvu o dílo ve smyslu ust. § 2586 z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, za podmínek níže uvedených a v právním postavení objednatele.

 

Vítejte!

 

Děkujeme za Váš zájem o služby poskytované:

 

Jan Steiden

Svobody 267

41705 Osek

IČ: 04015738

 

(dále jen „zhotovitel“)

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Tyto VOP se vztahují na veškeré právní vztahy, práva i povinnosti,k jejichž vzniku, změně či zániku došlo v důsledku přístupu či užití či v souvislosti s využitím internetových stránek www.mojeseminarky.cz a/nebo využitím služeb nabízených a poskytovaných prostřednictvím internetových stránek www.mojeseminarky.cz (dále jen web). Tyto VOP se rovněž vztahují zejména na veškeré právní vztahy, práva i povinnosti, k jejichž vzniku, změně či zániku dojde v důsledku či v souvislosti s objednáním, zhotovením a/nebo dodáním Díla prostřednictvím webu (vč. vytváření, zhotovování, předání Díla a poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít Dílo objednateli-licence).

 

2. TYTO VOP byly zveřejněny na webu dne 15.10.2014 kde jsou trvale dostupné a jejich znění je možno objednatelem uchovat a opakovaně zobrazovat a archivovat.

 

3. Na objednatele se vztahují vždy pouze takové VOP, s nimiž souhlasil – tedy VOP platné a účinné v okamžiku objednávky a bez souhlasu objednatele nemohou být v průběhu zhotovování Díla měněny. Tyto VOP mohou být zhotovitelem změněny zejména pokud: (i) je to nezbytné s ohledem na rozhodné právo, mimo jiné včetně změny takového práva; (ii) je to nezbytné v důsledku rady nebo příkazu na základě rozhodného práva; (iii) je porušen poměr ekvivalence mezi službou a její protihodnotou; (iv) je to nezbytné z technických důvodů; (v) je to nezbytné k zajištění provozování služeb nebo (vi) se podmínky změní ve prospěch objednatele.

 

II. Specifikace a objednání podkladů - díla

 

1. Objednatel zasláním objednávky prostřednictvím webu nezávazně projevuje zájem o úplatné vytvoření (vyhledání, zajištění a přípravu): podkladů (v elektronické podobě) pro vyhotovení vědecké, školní, analytické či jiné odbornépráce nebo textů marketingového či ekonomického charakteru blíže specifikované v příslušné objednávce, realizované dle toho článku II., těchto VOP. Výsledkem činnosti Zhotovitele na základě případně uzavřené smlouvy o dílo a v rámci jedné objednávky je zhotovený podklad v elektronické podobě, a to pro vědeckou, školní,analytickou či jinou odbornou práci nebo text marketingového či ekonomického charakteru - dle objednávky objednatele(tedy tzv. „na míru“) (dále jen Dílo). Dílo po jeho předání objednateli slouží jako podklad pro vyhotovení příslušné práce/textu. Bližší specifikace Díla je popsána vždy v přijaté objednávce (budou-li s Dílem spojena výtvarná či jiná díla v elektronické podobě, je jejich specifikace rovněž popsána v objednávce). Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že Dílo je vždy zbožím ve smyslu ust. §1837 odst. d) z.č. 89/2012 Sb., v platném znění.

 

2. Objednatel může od zhotovitele po zaslání objednávky a jejím přiřazení zpracovateli získat i bezplatně ukázku Díla v rozsahu 1-3 stran (přičemž „stranou“ se rozumí normostrana-standardizovaná strana textu o rozsahu v délce nejméně 1 800 znaků - počtu znaků včetně mezer, což odpovídá cca třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu) s tím, že Ukázka díla slouží mj. pro vytvoření lepší představy o budoucích vlastnostech objednávaného Díla objednateli (dále jen Ukázka díla). Bezplatné získání Ukázky díla je možné postupem uvedeným na webu a jeho prostřednictvím, jinak je Ukázka díla placená.

 

3. Objednatel není v žádném případě zhotovitelem naváděn k odevzdání Díla např. ve škole nebo zaměstnání, k prohlašování Díla za své či k zanedbávání studijních povinností a bere na vědomí a souhlasí, že takové jednání může být považováno za odporující platnému právnímu řádu či předpisu jímž může být vázán. zán. Zhotovitel pouze vyhledává a zpracovává podklady pro jednotlivá Díla. Autorská práva dle právních předpisů ČR zůstávají třetím osobám – tvůrcům Děl a zároveň dodavatelům zhotovitele (dále jen zpracovatelé). Pokud někdy zhotovitel nebo zpracovatelé v jakékoli komunikaci s objednatelem zmiňují názvy kategorií školních prací, vždy se jedná jen o důsledek zjednodušené komunikace a v komunikaci samé se jedná vždy pouze o podklady pro daný typ práce.

 

4. Objednání Díla (a tudíž i následné uzavření smlouvy o dílo) je možné učinit odesláním elektronické objednávky prostřednictvím objednacího formuláře na webu - v sekci objednávka (na internetové adrese www.mojeseminarky.cz), výjimečně a po předchozí dohodě lze učinit objednávku telefonicky, či e-mailem, popř. Skype. Za účelem objednání Díla objednatel vyplní objednací formulář v sekci webu objednávka pravdivě, úplně a správně a tyto údaje při jejich změně aktualizuje. Zhotovitel si vyhrazuje právo ověřit pravost údajů u jakékoli objednávky i dodatečně, není k tomu však v žádném případě povinen a obvykle tak nečiní, zejména z toho důvodu, že k tomu nedisponuje dostatečnými prostředky. Po dobu ověřování může být vyřizování objednávky i zhotovování Díla pozastaveno, nejdéle však na 20 pracovních dnů. Pokud zhotovitel v průběhu zpracování objednávky, nebo v průběhu připomínkovaní a následné úpravy objednávky či zhotovování Díla zjistí vadu uvedených údajů (jejich spornost, neplatnost, nepravděpodobnost, neúplnost, zřejmou nesprávnost, nebo má oprávněné pochybnosti o pravosti), vyhrazuje si právo objednávku, jakož i Smlouvu o Dílo (dle odst. 7 tohoto článku) z toho důvodu stornovat – resp. odstoupit od ní.

 

5. Objednatel tedy zasláním objednávky prostřednictvím webu nezávazně poptává zhotovení Díla a bere na vědomí a souhlasí, že odeslaná objednávka není považována za učiněný návrh na uzavření Smlouvy o Dílo - ve smyslu ust. § 2586 z.č. 89/2012 Sb., v platném znění. Doručení objednávky zaslané přes webový formulář je zhotovitel povinen potvrdit objednateli prostřednictvím e-mailové zprávy neprodleně po doručení objednávky - tzn. do 2hod. Zaslání potvrzení o přijetí objednávky dle násl. odst. se rovněž považuje za potvrzení doručení objednávky.

 

6. Zasláním potvrzení o přijetí objednávky objednateli se potvrzuje a rozumí uložení objednávky do databáze zhotovitele k její analýze za účelem posouzení a přiřazení zpracovateli, přičemž o přiřazení objednávky zpracovateli bude objednatel vyrozuměn e-mailem.

 

7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že za závazný návrh na uzavření Smlouvy o Dílo - ve smyslu ust. § 2586 z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, je považováno až zaplacení zálohy na odměnu za zhotovení Díla (specifikovanou v čl. III těchto VOP), přičemž objednatel tak za podmínek uvedených v těchto VOP, závazně navrhuje uzavření smlouvy o Dílo, projevuje vážný zájem o zhotovení Díla zhotovitelem, objednává zhotovení Díla závazně u zhotovitele a zavazuje se za vytvoření Díla a za poskytnutí licenčních oprávnění zaplatit zhotoviteli odměnu (specifikovanou v čl. III těchto VOP). Zhotovitel přijetím zálohy na odměnu za zhotovení Díla a jejím neprodlením nevrácením přijímá návrh dle předchozí věty a zavazuje se vytvořit na svůj účet a na svoje nebezpečí pro objednatele Dílo a poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licence) v rozsahu nezbytném pro užití Díla (licence)za podmínek uvedených v těchto VOP (Smlouva o dílo dle tohoto odstavce dále jen Smlouva o Dílo).

 

8. Návrh na uzavření Smlouvy o Dílo dle předchozího odstavce může být přijat zhotovitelem výhradně až po přijetí objednávky, přiřazení zpracovatele a až po obdržení zálohy na Cenu díla dle čl. III. odst. 8, těchto VOP.

 

9. Web obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním a příp. balením Díla. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním/předáním Díla uvedené na webu platí pouze v případech, kdy je Dílo předáváno v rámci území České republiky. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o Dílo. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o Dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby - jím s příslušným poskytovatelem sjednané.

 

10. Je-li osoba činící objednávku, nebo navrhující uzavření Smlouvy o Dílo(objednatel) novinářem či osobou se zpravodajskou licencí, právnickou osobou (popř. za ní jedná)nebo politicky exponovanou osobou, je tuto skutečnost do objednávky povinna uvést a povinna neprodleně po odeslání objednávkysdělit zhotoviteli zasláním e-mailu na adresu info@mojeseminarky.cz, přičemž v případě porušení tohoto ustanovení se taková osoba (objednatel) zavazuje a je povinna zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25000Kč, a to vedle nároku na náhradu škody i ve výši převyšující výši smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je smluvními stranami smluvena s ohledem na konkrétní okolnosti případu a je splatná na výzvu.

 

11. Při komunikaci se zhotovitelem je zakázáno vydávat se za jiného a to i prostřednictvím objednávky. Je přísně zakázáno činit tzv. fiktivní objednávku - tzn. bez vážného zájmu o zhotovení Díla. Je přísně zakázáno činit objednávku za účelem zjištění obchodního tajemství a/nebo obchodní politiky zhotovitele.

 

III. Cena a platební podmínky

 

1. Odměna zhotovitele za zhotovení jednotlivých typů Děl/poskytovaných služeb (vč. výše a popř. způsobu určení) je uvedena a specifikována v sekci webu Objednávka a řídí se tam uvedeným ceníkem platným v den zaslání objednávky (dále jen Cena díla). Všechny Ceny díla uvedené na webu jsou smluvní a konečné. Objednávkový formulář na webu je interaktivní a objednateli se tak Cena díla zobrazuje rovnou v zasílané objednávce už před jejím odesláním a má dále možnost měnit a kontrolovat i jiné údaje, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

2. Objednatel má možnost individuálně si ujednat se zhotovitelem Cenu díla odlišnou (od ceny uvedené v ceníku - množstevní slevu), případně ujednat odměnu za typ Díla, které není uvedeno v ceníku. Takové ujednání musí být učiněno písemně, e-mailem, či telefonicky a to dostatečně určitě a musí být jednoznačně potvrzeno či navrženo ze strany zhotovitele.

 

3. Na množstevní slevu z Ceny díla má objednatel právo v případě, že rozsah Díla překročí dvacet (20) stran a je-li přiznána zhotovitelem. O tuto slevu musí objednatel sám požádat, např. v objednávkovém formuláři. Zhotovitel je oprávněn nabídnout množstevní slevu objednateli bez předchozího vyjádření zájmu objednatele o slevu.

 

4. Cenu díla uvedenou v objednávce je možné změnit po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem. Cena díla může být zvýšena například o expresní příplatek za dodání v dřívějším termínu aj., dle ceníku umístěném na webu, nebo snížena v důsledku změny rozsahu Díla či poskytnutí slevy.

 

5. Vzhledem k tomu, že Dílo (placená Ukázka díla) je zhotovováno a předáváno po částech, hradí se Cena díla zálohově předem. V případě Díla s rozsahem do osmi (8) stran se hradí záloha na Cenu díla ve výši 100% Ceny díla. V případě Děl s rozsahem převyšujících osm stran (mimo podkladů pro bakalářské, diplomové, MBA, absolventské a rigorózní práce) se obvykle hradí záloha na Cenu díla ve výši zpravidla 25% až 50%, přičemž zbývající část Ceny díla se hradí po obdržení a schválení Ukázky díla objednatelem, která mu bude zhotovitelem předána v dohodnutém termínu. V případě podkladů pro bakalářské, diplomové, MBA, absolventské a rigorózní práce se rovněž hradí záloha či zálohy na Cenu díla, přičemž přesnou výši si objednatel vybere z možností uvedených v e-mailu, který mu bude zaslán po přiřazení objednávky vhodnému zpracovateli, nebo bude tato výše zálohy individuálně sjednána mezi zhotovitelem a objednatelem prostřednictvím e-mailové komunikace a zbývající část či části Ceny díla uhradí až po obdržení a schválení ukázky či ukázek, která(é) mu bude(ou) zhotovitelem zaslána v dohodnutém termínu. Cena díla (záloha na Cenu díla) se hradí v termínech a dle instrukcí sdělených zhotovitelem při vzájemné komunikaci a je možné ji uhradit bezhotovostním převodem, hotovostním vkladem na účet či složenkou na bankovní účet číslo 3577999369/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Jako variabilní symbol při realizaci plateb i komunikaci je objednatel vždy povinen uvést číslo objednávky, které obdrží e-mailem po odeslání objednávky na e-mailovou adresu, kterou uvedl do objednávkového formuláře na webu.

 

6. Pokud objednatel neuhradí v pořadí druhou a každou další zálohu na Cenu díla či doplatek Ceny díla v termínu do osmi (8) týdnů od zaslání Ukázky díla nebo předané části Díla nebo v termínu jiném individuálně dohodnutém nebo v termínu dodání u expresních zakázek, Dílo již nemusí být zhotovitelem zhotovováno-dopracováno a má se za to, že rozsah Díla byl souhlasně snížen na Ukázku díla (již předanou část Díla) a zhotoveným Dílem je tak pouze zhotovená Ukázka díla (část Díla), a to za odměnu ve výši přijaté platby/zálohy na Cenu díla (část Díla, Ukázku díla) – tedy bez nároku na vrácení již zaplacené platby.

 

7. Pokud objednatel po předání Ukázky díla (části Díla) pouze zaplatí další část Ceny díla, slovně Dílo nepřipomínkuje do zákaznické sekce, jedná se tím o schválení Ukázky díla a projev zájmu o další vytváření Díla. Objednatel má rovněž možnost po shlédnutí Ukázky díla (části Díla) vznést připomínky k Dílu, jejichž oprávněnost posoudí zhotovitel. V případě, že připomínky nejsou v rozporu se zadáním díla či pokyny objednatele, má zhotovitel povinnost připomínky do díla zapracovat. Objednatel má dále rovněž právo zhotovení-dopracování Díla po shlédnutí Ukázky díla (předané části Díla) odmítnout, přičemž zhotovitel je následně povinen nepokračovat ve zhotovování Díla a má se za to že rozsah Díla byl souhlasně snížen na Ukázku díla (již předanou část Díla) a zhotoveným Dílem je tak pouze zhotovená Ukázka díla nebo část Díla, a to za odměnu ve výši přijaté platby/zálohy na Cenu díla (Ukázku díla, část Díla) – tedy bez nároku na vrácení již zaplacené platby.

 

8. Vlastnictví k Dílu přechází a licence k Dílu jsou uděleny předáním Díla, za předpokladu, že je zaplacena Cena díla, jinak až její úhradou. Vlastnictví k části Díla přechází a licence k části Díla jsou uděleny předáním části Díla, za předpokladu, že jezaplacena odpovídající část Ceny díla, jinak až její úhradou. Vlastnictví k Ukázce díla přechází a licence k Ukázce díla jsou uděleny předáním Ukázky díla, jde-li o placenou Ukázku díla a za předpokladu, že jezaplacena odpovídající část Ceny díla, jinak až její úhradou.

 

9. Smlouva o Dílo včetně VOP je archivována v elektronické podobě a není přístupná.

 

IV. Průběh zhotovování Díla

 

1. Zhotovitel je povinen vytvářet Dílo s náležitou odbornou péčí, a to v souladu s objednávkou a pokyny objednatele, s nimiž zhotovitel prokazatelně souhlasil (dále také jen „zadání“).

 

2. Objednatel má možnost a je povinen zhotovování Díla v jeho průběhu kontrolovat a vznášet dotazy, připomínky aj. a komunikovat přímo se zpracovatelem Díla v administračním rozhraní webu – v zákaznické sekci webu, do něhož se může přihlásit pomocí čísla objednávky a hesla, které mu byly sděleny zasláním e-mailové zprávy, resp. které si určil v objednávce Díla.

 

3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo tak, aby splňovalo co možná nejlépe zadání. Toto se vztahuje jak na vlastní text Díla, tak i uspořádání Díla - dle informací které objednatel vyplnil do formuláře v sekci webu objednávka (počet stran, typ písma a pod.), nebo zaslal zpracovateli do komunikace v administračním rozhraní.

 

4. Návrhy na změny objednávky – resp. zadání a jejich akceptace jsou oboustranně možné prostřednictvím administračního rozhraní mezi objednatelem a zhotovitelem.

 

5. V případě, že již došlo k uzavření Smlouvy o Dílo, jsou změny zadání možné jen s oboustranným výslovným souhlasem a zhotovitel upozorní vždy objednatele, zda se jedná o činnost v rámci původního dohodnutého zadání Díla nebo vícepráce a sdělí jejich cenu a dále zhotovitel upozorní na nemožnost změny zadání z důvodu nevhodnosti pokynu/požadavku či změny termínů plnění v důsledku změny zadání.

 

6. V případě, že tedy dojde v průběhu vytváření Díla ke změně zadání, je zhotovitel povinen vytvářet Dílo podle odsouhlaseného změněného zadání, a to od okamžiku účinnosti těchto změn zadání.

 

7. Vyjde-li najevo až v průběhu vytváření Díla, že zadání nebo změněné zadání není vhodné, nebo zadání a stanovený účel Díla nejsou v souladu, smluvní strana to neprodleně oznámí druhé smluvní straně a dohodnou se na přijatelném způsobu řešení.

 

8. Dojde-li ke změně zadání, přiměřeně se prodlužuje termín předání Díla, nestanoví-li zhotovitel něco jiného (konkrétní datum, neprodloužení termínu apod.).

 

9. Uzavřením Smlouvy o Dílo zhotovitel s objednatelem stvrzují, že zkontrolovali s odbornou péčí zadání a prohlašují, že k zadání Díla dospěly dohodou a zhodnocením pokynů a požadavků objednatele a možností zhotovitele před uzavřením Smlouvy o Dílo.

 

10. Nesdělí-li objednatel pokyny ohledně formálních vlastností a aspektů Díla v objednávkovém formuláři, zhotovitel Dílo zhotoví tak, jak je obvyklé a dle obvyklých specifikací a zásad.

 

11. Objednatel návrhem na uzavření smlouvy o Dílo souhlasí, aby se zhotovováním Díla zhotovitel započal neprodleně po jeho přijetí a s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o Dílo a prohlašuje, že jej zhotovitel před uzavřením Smlouvy o Dílo informoval, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy o Dílo. Zhotovitel vždy započne se zhotovováním Díla nebo jeho části teprve tehdy, když je objednatelem uhrazena příslušná záloha na Cenu díla (resp. připsána na bankovní účet zhotovitele)

 

12. Do počtu stran Díla (Ukázky díla) se nezapočítává titulní strana, abstrakt, obsah (obsah se nezapočítává pouze v případě podkladů pro bakalářské, diplomové, absolventské či rigorózní práce), strany zdrojů a případné přílohy, neurčí-li zhotovitel jinak (s ohledem na vhodnost těchto prvků pro daný typ Díla). přičemž „stranou“ se rozumí normostrana-standardizovaná strana textu o rozsahu v délce nejméně 1 800 znaků (počtu znaků včetně mezer), což odpovídá cca třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

 

13. Zhotovitel vytvoří Dílo rozsahem do osmi (8) stran do 7mi dnů ode dne, ve kterém uzavřena Smlouva o Dílo. Pokud rozsah Díla převyšuje osm (8) stran, platí dodací lhůta uvedená na úvodní straně webu a předání Díla počíná běžet uzavřením Smlouvy o Dílo, nebo okamžikem zaplacení příslušné zálohy na Cenu díla, přičemž platí okamžik pozdější. Do dodací lhůty se počítá pouze čas na zhotovení Díla, nikoli čekání na platbu Ceny díla, (zálohy na Cenu díla nebo doplatek objednatele).

 

14. Komunikace objednatele a zhotovitele bude probíhat prostřednictvím administračního rozhraní, e-mailových a telefonických kontaktů, vzájemně prokazatelně sdělených. Ustanovení tohoto článku ohledně pověřených osob je možné měnit jednostranným oznámením prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané z původní kontaktní e-mailové adresy druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává až zasláním potvrzení o doručení zprávy příslušnou smluvní stranou.

 

15. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli i příslušnému zpracovateli nezbytnou součinnost při vytváření a předávání Díla/částí (zejm. komunikovat, konzultovat a odpovídat na dotazy ohledně zadání či jeho změny a řádně a včas dodávat potřebné podklady).

 

16. Je-li objednatel v prodlení se splněním závazku či povinnosti vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn posunout termín dodání Díla o počet dnů, po které trvalo prodlení objednatele i bez předchozího upozornění.

 

V. Předání Díla

 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo (část) předat a objednatel převzít v termínu určeném zejm. v čl. V. těchto VOP, nebo v jiném termínu dle vzájemné dohody. Pokud tak neučiní, bude Dílo předáno hotové v dodatečné přiměřené lhůtě 2 dnů– tedy v náhradním termínu, nebo bude případně poskytnuta přiměřená sleva z Ceny díla až do výše 50% z Ceny díla (nebo z Ceny díla na základě příští objednávky). Jedná-li se o fixní závazek, musí být taková skutečnost výslovně uvedena v objednávce.

 

2. Nebezpečí škody na jakékoli části (nebo celku) Díla, přechází na objednatele předáním.

 

3. Dílo nebo jeho části jsou vždy předávány jen a pouze v elektronické podobě prostřednictvím zaslaného e-mailu s přílohou či odkazem pro stažení ze zákaznické sekce webu, kde je Dílo k dispozici po dobu nejméně 365ti dnů. Okamžikem předání Díla je okamžik zaslání e-mailu dle předchozí věty. Informace o dokončení a předání Díla je zaslána na e-mailovou adresu uvedenou do objednávkového formuláře v sekci webu objednávka či na e-mailovou adresu objednatele, skrze kterou byla se zhotovitelem vedena komunikace. Objednatel bere na vědomí, že nemůže-li nakládat s e-mailem jehož adresu zhotoviteli pro vzájemnou komunikaci uvedl či daty v zákaznické sekci webu (ztráta hesla apod.), je zhotovitel oprávněn při předání jiným způsobem požadovat prokazatelné osvědčení, že se skutečně jedná o osobu objednatele.

 

4. Dílo je vždy předáno ve formátu, který objednatel vybral v objednávkovém formuláři v sekci webu objednávka (Adobe Acrobat .pdf nebo Microsoft Word .doc nebo .docx), nebo který byl sjednán v e-mailové komunikaci mezi zhotovitelem a objednatelem. Místem předání Díla je sídlo zástupce zhotovitele, přičemž způsob předání je specifikován v tomto čl V. odst 1 těchto VOP a není-li stanoveno v těchto VOP jinak.

 

5. Objednatel je povinen udržovat svou e-mailovou schránku ve stavu způsobilém k předání a převzetí Díla (např. mít dostatek volného místa pro převzetí Díla či vhodně nastavený spamový filtr.). Zařazení e-mailu s dodávaným Dílem do složky SPAM (nevyžádaná pošta) nebo smazání objednatelovým jednáním či opomenutím nebo webmailem, není důvod k reklamaci a Dílo se považuje za řádně předané jeho prvním předáním. Na žádost objednatele je možné Dílo předat opakovaně, avšak pouze do 365ti dnů ode dne prvního předání. Po uplynutí této lhůty nemusí být opakované předání Díla možné.

 

6. V případě nemožnosti předání Díla, popř. prodlení objednatele s převzetím dokončeného Díla (části) jej zhotovitel může náhradně předat prostřednictvím elektronického datového úložiště (Dropbox apod.), o čemž zhotovitel objednatele vyrozumí e-mailem, telefonátem nebo sms zprávou.

 

7. Předáním Díla a zaplacením Ceny díla je uděleno nevýhradní oprávnění k užití Díla, a to k účelu, k němuž je určeno dle čl.I. těchto VOP. Objednatel není oprávněn poskytovat podlicence ani kopie Díla či Dílo poskytnout jednáním ani opomenutím třetí osobě, což se nevztahuje na díla od Díla odvozená, k jejichž odvození došlo jednáním a činností objednatele v souladu s čl.II. zejm. odst. 1 těchto VOP. Dílo není možné užít pro žurnalistické/zpravodajské účely.

 

 

VI. Reklamace

 

1. Objednatel je povinen Dílo po předání řádně a pečlivě zkontrolovat a případnou vadu Díla oznámit zhotoviteli e-mailem se současným uvedením stručného popisu vad (uvést popis vad a konkrétní specifikace vady) a uvést v čem konkrétně se dle jeho názoru Dílo liší od zadání. Zhotovitel následně posoudí, zda bude předané Dílo upravenoa reklamaci uzná nebo zamítne. Reklamace vad Díla je možná e-mailem zaslaným na adresu info@mojeseminarky.cz, nebo skrze administrační rozhraní. V případě, že má objednatel zájem o potvrzení přijetí reklamace zhotovitelem, je povinen tuto skutečnost uvést. Pokud nebyl dodržen požadovaný rozsah Díla, zhotovitel Dílo upraví do původně zadaného rozsahu, nebo poskytne přiměřenou slevu. Pokud není objednatel spokojen s obsahem Díla, předloží zhotoviteli důvody takového tvrzení, které musejí být v souladu a nebýt v rozporu se zadáním – objednávkou a těmito VOP. Zhotovitel se zavazuje objednateli sdělit, zda se jedná o vadu za níž odpovídá či nikoliv nejpozději ve lhůtě 7 dnů od doručení oznámení reklamace vad, tedy aby objednateli sdělil, zda reklamaci uznal či nikoli. Pokud reklamace není uznána, je zhotovitel povinen objednateli zdůvodnit zamítnutí reklamace. Pokud reklamace je uznána je zhotovitel do 30 dnů povinnen provést odstranění vad/opravu/úpravu/doplnění Díla. Jiné opravy, úpravy, změny, doplnění Díla a vícepráce apod. jsou považovány za samostatná Díla, jež budou případně provedena za odměnu, jejíž výše se určí obdobným způsobem jako Cena díla, přičemž tyto mohou být započaty rovněž až po úhradě zálohy na jejich cenu dle instrukcí daných zhotovitelem. Zhotovitel si vyhrazuje právo se reklamací zabývat a popř. ji uznat, i pokud byla učiněna po uplynutí lhůty.

 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že v době předání má Dílo (část Díla, Ukázka díla) vlastnosti uvedené resp. požadované v zadání, nedošlo–li k vadě na základě nevhodného pokynu objednatele. Záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje: a) na úpravy, opravy, zásahy (jednání i opomenutí) provedené třetími osobami ani na vady vzniklé (projevující se) v důsledku takových oprav, úprav, vad či zásahů b) na vady které se projeví v důsledku:b.1.) nevhodného užití Díla či, nosiče informací na němž je Dílo umístěno,b.2.) užití Díla k jinému než sjednanému účelu, b.3.) užití Díla v nevhodném technickém zařízení/softwarovém prostředí (vč. současného užití s počítačovým programem majícím vliv na Dílo a/nebo jeho část, nebo v prostředí pro které nebylo Dílo vytvořeno, b.4.) na skutečnost, že Dílo neobsahuje případné legislativní, technické či vědecké a jiné změny a poznatky a inovace, které nebyly zhotoviteli známy či sděleny objednatelem před započetím zhotovování Díla

 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že jím vytvořené Dílo nebude porušovat práva třetích osob, zejm. autorská, nebude-li porušeno ujednání v následující větě. Objednatel prohlašuje, že veškeré informace, dokumenty, doklady, podklady, pokyny, jiné materiály a věci, které předal či předá zhotoviteli v souvislosti popř. za účelem vytvoření Díla jsou pravdivé, přesné, úplné, správné a neporušují práva třetích osob (zejm. majetková, autorská).

 

4. Objednatel bere na vědomí, že data, informace, obsah a výstupy z Díla (či jeho část/součásti) nemohou sloužit jako podklad pro účely plnění daňových či jiných povinností ani orgánům státní správy. Za správnost a úplnost dat, informací, výpočtů a výstupů v Díle např. předávaných orgánům státní správy a samosprávy, třetím osobám, obchodním partnerům a dalším subjektům zhotovitel v žádném případě neodpovídá. Zhotovitel rovněž neodpovídá za žádné matematické výpočty pojaté v Díle nebo jeho části/součásti ani jejich správnost/úplnost.

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

 

VII. Stornování objednávky, odstoupení od Smlouvy o Dílo

 

1. Objednatel je oprávněn od objednávky odstoupit kdykoli před uzavřením Smlouvy o Dílo (tzn. před zaplacením zálohy na Cenu díla). Dojde-li k nezaplacení v pořadí první zálohy na Cenu díla (jednoho a téhož), má se za to, že objednatel od objednávky odstoupil.

 

2. Zhotovitel si vyhrazuje právo nepřijmout/odmítnout jakoukoli objednávku i bez uvedení důvodu a toto objednateli sdělí e-mailem. Objednatel bude o tomto informován nejpozději 120 hodin po doručení objednávky zhotoviteli.

 

3. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že Dílo (Ukázka díla, část Díla) je zboží vytvořené a upravené dle jeho přání požadavků, přizpůsobené jeho osobním požadavkům dle §1837 odst. d) z.č. 89/2012 Sb., v platném znění a nemůže být pro svůj charakter vráceno a od Smlouvy o Dílo tedy není možné odstoupit ve lhůtě 14ti dnů, tak jak je obvyklé u smluv uzavíraných distančním způsobem dle ust.§1829 z.č. 89/2012 Sb., v platném znění. Objednatel tedy bere na vědomí a souhlasí, že vzhledem k povaze Díla nemá možnost od Smlouvy o Dílo odstoupit, s výjimkami uvedenými v těchto VOP a z.č. 89/2012 Sb., v platném znění.

 

4. Smlouvu o Dílo je možné ukončit dohodou za předpokladu, že bude zhotoviteli uhrazena poměrná část Ceny díla za to, co již bylo zhotoveno a za část Díla s jejímž vyhotovováním bylo započato – dle poměru dokončenosti. Výsledky činnosti zhotovitele budou následně předány ve stavu v jakém se aktuálně nacházejí ke dni dohody.

 

5. Odstoupení od objednávky jakož i od Smlouvy o Dílo (je-li to možné dle zákona či VOP) je ze strany objednatele je možné realizovat zasláním takového projevu vůle na e-mailovou adresu info@mojeseminarky.cz a nechat si přijetí zhotovitelem potvrdit. Odstoupení od objednávky jakož i od Smlouvy o Dílo ze strany zhotovitele je možné (je-li to možné dle zákona či VOP) realizovat zasláním takového projevu vůle na e-mailovou adresu sdělenou objednatelem. Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení je účinné nejpozději uplynutím desátého kalendářního dne po jeho odeslání. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany s ohledem na povahu a vlastnosti Díla neprodleně povinny vypořádat vzájemné závazky.

 

 

VIII. Osobní údaje, souhlasy

 

1) Zhotovitel zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

2) Objednatel uděluje souhlasem s těmito VOP zhotoviteli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlas k nakládání a se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby a současně souhlas se zpracováním své e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „Osobní údaje“), a to: 2.1. pro plnění smluvních povinností vyplývajících z těchto VOP, pro evidenční, kontrolní, reklamní a marketingové účely v rámci činnosti zhotovitele jako správce údajů; 2.2. v rozsahu, v jakém jsou údaje uvedeny při zaslání objednávky či uvedených v následné komunikaci a v dokumentech uzavřených mezi zhotovitelem a objednatelem, 2.3. na dobu, která skončí uplynutím 10ti let ode dne skončení v pořadí posledního smluvního vztahu se zhotovitelem, avšak minimálně do uplynutí doby nezbytné pro ochranu práv zhotovitele či splnění jeho zákonných povinností. Objednatel dále uděluje zhotoviteli souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik, prostředků a technologií při vzájemné komunikaci, zejména internetu a GSM technologie včetně SMS zpráv a notifikací a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a ukládání tzv. cookies do zařízení (jeho software, cache) prostřednictvím kterého přistoupil na web. Zhotovitel má právo zasílat objednateli sdělení (i e-mailová, sms, obchodní) a zprávy o aktualizaci všech služeb, či jejích částí.Objednatel souhlasí s vy/užitím Osobních údajů a jiných údajů, které zhotoviteli sdělil za účelem zasílání obchodních sdělení a touto cestou má zhotovitel právo nabídnout objednateli zboží a služby i na základě informací, které o objednatel zhotoviteli sdělil. Nepřeje-li si objednatel zasílání obchodních sdělení, postačí když na webu souhlas během realizace objednávky neudělí, nebo zhotoviteli zašle projev vůle k tomu směřující.

 

3) Zhotovitel je oprávněn Osobní údaje zpracovávat systematicky, automatizovaně a/nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování Osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci. Součástí souhlasu objednatele je i souhlas se sdílením Osobních údajů za účelem výkonu práv a povinností vyplývajících z těchto VOP (a smlouvy o dílo) prostřednictvím třetích osob, za účelem obchodní spolupráce s třetími osobami, se zpřístupněním, předáváním Osobních údajů třetím osobám a dalším zpracováváním jeho Osobních údajů těmito třetími osobami, a to: 3.1. osobám, které náleží do stejného podnikatelského seskupení jako zhotovitel, a to včetně osob, které jsou osobami se sídlem v zahraničí, 3.2. osobám, které pro zhotovitele na základě smluv/pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených těmito VOP, jinou smlouvou nebo zákonem, nebo se kterými jinak spolupracuje při plnění předmětu, účelu a/nebo povinností vyplývajících z těchto VOP, nebo při realizaci svého předmětu podnikání (tj. zejména daňoví poradci, auditoři, advokáti, zhotovitelé, obchodníci či obchodní partneři) a aby tyto údaje případně zhotovitel poskytnul subjektům, které jsou vůči němu v postavení osoby ovládané nebo ovládající, nebo v postavení osoby personálně,smluvně či majetkově propojené/spojené, a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí.

 

4) Udělením souhlasu se zpracováním Osobních údajů ve smyslu tohoto článku se objednateli zakládá právo na přístup k jeho Osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená § 21 ZOOÚ, tj. zejména právo požadovat na zhotoviteli jako správci vysvětlení, domnívá-li se, že zpracování Osobních údajů je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že Osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním Osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů. Objednatel bere na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým Osobním údajům a právu na opravu Osobních údajů ve smyslu § 11 a § 12 ZOOÚ. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel popř. jiný subjekt, kterému byly osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou ZOOÚ, má právo se obrátit na zhotovitele nebo Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Objednatel potvrzuje, že byl zhotovitelem, poučen o svých nárocích vůči porušiteli podle § 21 ZOOÚ. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zaslané zhotoviteli odstranit z databáze. Osobní údaje předává zhotovitel pouze za účelem výkonu práv a splnění povinností vyplývajících z těchto VOP popř. zákonných, přičemž tyto jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro splnění povinností či výkon práv.

 

5) Objednatel bere na vědomí, že Osobní údaje a jiné sdělené údaje mohou ze strany zhotovitele být dále využívány pro vytváření analýz a statistik při zachování naprosté anonymity objednatele. Objednatel souhlasí, aby existenci smluvního vztahu a údaje o něm použil zhotovitel pro referenční účely.

 

6) Souhlasy udělené v tomto článku VIII. těchto VOP, může objednatel kdykoliv odvolat, v takovém případě však je zhotovitel oprávněn pozastavit zhotovování Díla či zhotovování zanechat či odstoupit od objednávky jakož i smlouvy o dílo.

 

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto VOP se řídí a musí být vykládány v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Objednatel výslovně souhlasí, že řešením jakýchkoliv sporů, práv a/nebo nároků z těchto VOP a/nebo sporů a nároků souvisejících s Dílem, je příslušný Obvodní soud pro Prahu 1. Ustanovení těchto VOP, která by byla shledána v rozporu s právními předpisy o spotřebitelích, nebo omezovala v rozporu s platným právním řádem spotřebitele v jeho neprospěch se nedotýkají práv strany, které zákon přiznává práva a postavení spotřebitele a v takovém případě se dané ustanovení VOP neuplatní a užije se znění příslušného platného právního předpisu ČR. Ostatní právní události, skutečnosti, stavy, práva a povinnosti smluvních stran těmito VOP výslovně neurčená se řídí z.č. 89/2012 Sb., v platném znění a z.č. 121/2000 Sb., v platném znění a ostatními platnými právními předpisy ČR. Ujednání uvedená v písemných dokumentech uzavřených mezi zhotovitelem a objednatelem, která by byla v konfliktu/rozporu s těmito VOP mají přednost před ujednáními obsaženými v těchto VOP.

 

2. Tyto VOP a jejich přílohy (zejména objednávka) představují jedinou a úplnou dohodu mezi objednatelem a zhotovitelem vztahující se k vzájemným právům i povinnostem objednatele a zhotovitele a plně nahrazují jakákoliv předcházející vyhlášení, rokování, závazky, ujednání, zprávy nebo reklamní informace týkající se zhotovitele a prohlašují, že tato smlouva i veškerá ujednání obsahují a představují jednotlivě i jako celek to, oč samy zažádaly a o čem se dohodly. Tyto VOP i Smlouva o Dílo se uzavírají v českém jazyce a je možné je uzavřít pouze v českém jazyce.

 

3. Objednatel zaškrtnutím políčka na webu potvrzuje a prohlašuje, že si VOP před jejich odsouhlasením přečetl, je seznámen s jejich obsahem a dobře rozumí jejich textu a významu. Objednatel zaškrtnutím políčka na webu dále prohlašuje, že tento souhlas činí svobodně, určitě a vážně, ze svobodné vůle, bez nátlaku či v tísni, po předchozí zralé úvaze a nečiní jej za nápadně nevýhodných podmínek.

 

4. Tyto VOP jsou dílem chráněným ustanovením autorského zákona a trestního zákona (v míře odlišnosti od ustanovení zákona a elementárních právních textů) Převzetí jejich jako celku i jejich jednotlivých ustanovení je zakázáno a jejich užití mimo web je podmíněno předchozím písemným souhlasem zhotovitele a autora.

 

5. Veškeré údaje a informace, které si objednatel a zhotovitel sdělí v souvislosti se Smlouvou o Dílo jsou pro obě strany přísně důvěrné a nelze je třetí osobě sdělit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, a to ani pro žurnalistické či zpravodajské účely, přičemž výjimku tvoří povinnosti smluvních stran, určené jim právním řádem České republiky.


ZÁKAZNICKÁ
SEKCE
Číslo objednávky:
Heslo:
ZÁKAZNICKÁ
PODPORA
Copyright ©2005 - 2024 Mojeseminarky.cz | Obchodní podmínky, Odkazy

Na Mojeseminarky.cz můžete objednat podklady pro bakalářské práce, diplomové práce, seminární práce a jiná studentská díla. Také zde naleznete TIPY pro psaní
seminární práce, bakalářské práce, či diplomové práce.

Mojeseminarky.cz